سفارت اوكراين در جمهوري اسلامي ايران

کیف 07:31

به فرزند خواندگی پذیرفتن بین المللی در اوکراین

به فرزند خواندگی پذیرفتن بین المللی در اوکراین

به فرزند خواندگی پذیرفتن کودک به منظور تامین شرایط پایدار و توام با آرامش در زندگی کودک و ضمن نهایت لحاظ منافع وی انجام می پذیرد.

امور مربوط به به فرزند خواندگی پذیرفتن بین المللی در اوکراین توسط مصوبات قانونی ذیل تعیین و تنظیم می شود:

 1. کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک(1961) و در خصوص روابط کنسولی(1961) ضمن لحاظ مجموعه قوانین کشور محل اقامت؛
 2. اساس نامه کنسولی اوکراین؛
 3. قانون اوکراین در خصوص "اطلاعات"؛
 4. قانون اوکراین در خصوص شهروندی اوکراین به شماره 3/2235 مورخه 18 ژانویه 2011؛
 5. قوانین خانواده اوکراین؛
 6.  قوانین جنایی اوکراین؛
 7. قوانین مدنی-قضایی اوکراین؛
 8. قانون اوکراین در خصوص مقررات خروج از کشور و ورود به کشوربرای اتباع اوکراین به شماره 12/3857 مورخه 21 ژانویه 1994؛
 9. مقررات انجام امور مربوط به پذیرفتن فرزند خوانده و نظارت بر برخورداری کودکان به فرزند خواندگی پذیرفته شده از حقوق خود، تنظیم شده بر اساس مصوبه کابینه وزیران اوکراین  شماره 905 اوکراین مورخه 8 اکتبر 2008؛
 10.  تصویب نامه شماره 1045 کابینه وزیران اوکراین مورخه 3 نوامبر 2010 در خصوص اعمال تغییرات در مقررات انجام امور مربوط به پذیرفتن فرزند خوانده و نظارت بر برخورداری کودکان به فرزند خواندگی پذیرفته شده از حقوق خود؛
 11.  مجموعه مقررات انجام آمار کنسولی از شهروندان اوکراینی که به طور دائم یا موقت در خارج از کشور سکونت دارند و هم چنین از کودکان اوکراینی که توسط افراد بیگانه یا شهروندان اوکراینی که به طور دائم در خارج از کشور زندگی می نمایند به فرزند خواندگی پذیرفته شده اند( حکم شماره 337 وزارت امور خارجه اوکراین مورخه 17 نوامبر 2011 که در وزارت دادگستری اوکراین به ثبت قانونی رسیده است)؛
 12.  مجموعه مقررات مربوط به تشریفات انجام امور محضری در نمایندگی های دیپلماتیک و دوایر کنسولی اوکراین، مصوبه بر اساس حکم شماره 310/5/142 وزارت خانه های دادگستری و امور خارجه اوکراین مورخه 27 دسامبر 2004؛
 13.  دستورالعمل در خصوص مقررات قانونی کردن کنسولی اسناد و مدارک رسمی در اوکراین و در خارج از کشور، مصوبه بر اساس حکم شماره 113 وزارت امور خارجه اوکراین مورخه 4 ژوئن 2002؛
 14. کنوانسیون 1961 که ضرورت قانونی کردن مدارک و اسناد رسمی خارجی را ملغی اعلام می کند؛

طبق تصویب نامه شماره 346 کابینه وزیران اوکراین مورخه 28 مارس 2011، نهاد حکومتی سرپرستی دولتی در امور فرزند خواندگی و حمایت از حقوق کودکان منحل گردید و سرپرستی امور فرزند خواندگی از دپارتمان دولتی امور فرزند خواندگی و حمایت از حقوق کودکان به وزارت سیاست اجتماعی منتقل شد.

به فرزند خواندگی پذیرفتن در سطح بین المللی تنها با مشارکت وزارت سیاست اجتماعی انجام پذیر است.

شهروندان اوکراینی که در خارج از مرزهای اوکراین سکونت دارند و افراد بیگانه که مایل به به فرزند خواندگی پذیرفتن کودکی هستند که در اوکراین سکونت دارد، پرونده متشکل از مدارک ذیل را به وزارت سیاست اجتماعی ارائه می نمایند:

 1. اظهاریه به تایید رسمی و محضری رسیده در مورد پذیرفته شدن به عنوان کاندید به فرزند خواندگی پذیرفتن؛
 2.  فیش و گواهی حقوقی 6 ماه اخیر یا کپی اظهارنامه درآمد 1 سال آخر تقویمی که به تایید نهاد صادر کننده آن یا تایید رسمی و محضری رسیده باشد؛
 3. کپی به تایید رسمی و محضری رسیده سند ازدواج ثبت شده در نهاد های ذیصلاح کشور( در دو نسخه)؛
 4. گواهی وضعیت سلامت هر کدام از متقاضیان، تنظیم شده بر اساس فرم موجود مطابق ضمیمه شماره 3؛
 5. موافقت کتبی به تایید رسمی و محضری رسیده نفر دوم از همسران با به فرزند خواندگی پذیرفتن( در صورتی که به فرزند خواندگی پذیرفتن تنها به توسط یکی از همسران انجام شود)، در صورتی که در مجموعه قوانین طور دیگری پیش بینی نشده باشد؛
 6. گواهی عدم یا وجود سوئ پیشینه، صادره از سوی نهاد ذیصلاح کشور محل سکونت؛
 7. گواهی صادره از سوی نهاد ذیصلاح کشور محل سکونت مبنی بر این که متقاضیان صلاحیت به فرزند خواندگی پذیرفتن کسی را دارند. در گواهی مزبور آدرس، شرایط سکونت و معیشت( تعداد اتاق های خواب، وجود شرایط لازم برای سکونت کودک)، بیوگرافی متقاضیان، تعداد افراد خانواده( تعداد افرادی که با فرد متقاضی سکونت دارند، نوع نسبت خویشاوندی، وجود فرزندان خود) و آمادگی متقاضیان برای به فرزند خواندگی پذیرفتن باید قید شود. در گواهی هم چنین باید پیشنهاد هایی در مورد تعداد، سن و وضعیت سلامت کودکانی که می توانند از سوی متقاضیان به فرزند خواندگی پذیرفته شوند قید شود. در صورت صدور گواهی از سوی یک نهاد غیر دولتی، باید کپی مجوز نهاد مزبور در زمینه امور پذیرش به فرزند خواندگی ضمیمه گواهی شود؛
 8. اجازه نهاد ذیصلاح کشور محل سکونت در مورد ورود و اقامت دائم کودک به فرزند خواندگی پذیرفته شده؛
 9. کپی گذرنامه یا هر مدرک دیگری که نمایان گر هویت فرد باشد( در دو نسخه)؛
 10.  کپی به تایید رسمی و محضری رسیده مدرکی دال بر حق مالکیت یا برخورداری از حق استفاده از مسکن ضمن قید متراژ اصلی و قابل سکونت مسکن متقاضیان و تعداد اتاق های خواب؛
 11.  تعهدات فرد متقاضی( در دو نسخه):

-حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ ورود کودک به کشور محل سکونت کودک را در آمار دایره کنسولی یا نمایندگی دیپلماتیک ذیربط اوکراین ثبت نماید( ضمن قید نام دایره یا نمایندگی دیپلماتیک و نشانی آن)؛

-تضمین برخورداری کودک از تابعیت اوکراین حداقل تا رسیدن کودک به سن 18 سالگی؛

-ارائه گزارش شرایط معیشتی و وضعیت سلامت کودک به فرزند خواندگی پذیرفته شده بر اساس فرم مطابق ضمیمه شماره 5 به دایره کنسولی یا نمایندگی دیپلماتیک اوکراین تا به سن 18 سالگی رسیدن کودک( در 3 سال نخست پذیرش کودک به فرزند خواندگی: حداقل یک بار در سال؛ پس از 3 سال نخست: هر 3 سال یک بار)؛

-برخورداری نماینده دایره کنسولی یا نمایندگی دیپلماتیک ازحق گفت و گو با کودک به فرزند خواندگی پذیرفته شده.

در صورت پذیرش کودک به فرزند خواندگی تنها از سوی یکی از زوجین، گواهی وضعیت سلامت و گواهی وجود یا عدم سوئ پیشینه هر کدام از زوجین الزامی است.

اظهارنامه های به تایید رسمی رسده در مورد میزان حقوق دریافتی یا سایر درآمدهای متقاضیان، وجود املام یا حق استفاده از املاک. اظهارنامه های دیگر جایگزین این مدارک نخواهند شد.

مدارک باید در کشور محل سکونت کاندیدهای به فرزند خواندگی پذیرفتن ثبت و تنظیم شوند( غیر از کپی گذرنامه یا سایر مدرک هویتی) و در صورتی که در ماهدات بین المللی اوکراین طور دگری پیش بینی نشده باشد، در نمایندگی دیپلماتیک برون مرزی ذیربط اوکراین قانونی شوند و همراه با نسخه ترجمه شده به اوکراینی شان، که طبق قوانین مقرره باید در وزارت سیاست اجتماعی اوکراین به تایید برسند، تحویل داده شوند.

موازین و مقررات ذیل توسط قانون شماره 6/3381 اوکراین مورخه 19 مه 2011 در خصوص اعمال تغییرات در قوانین خانوده اوکراین در مورد شرایط به فرزند خواندگی پذیرفتن کودکان سایر مقولات( لازم الاجرا از تاریخ 11 ژوییه 2011) به تایید و تصویب رسیده اند:

 1. دایره فهرست اشخاصی که نمی توانند از حق پذیرش کودک به فرزند خواندگی برخوردار شوند وسیع تر شده است. چنین حقی از اشخاص فاقد تابعیت و اشخاصی که در ازدواج با کسی هستند که نمی تواند سرپرست فرزند خوانده باشد و از اشخاصی که خود به مراقبت جانبی سایرین نیازمندند سلب شده است؛
 2. به قوانین خانواده اوکراین قانونی اضافه شده است که مطابق آن افراد خارجی تنها در صورتی می توانند آن دسته از کودکان اوکراینی را به فرزند خواندگی بپذیرند که سن شان متجاوز از 5 سال باشد؛
 3. در صورتی که خواهران و برادران تنی جمعا توسط یک خانواده به فرزند خواندگی پذیرفته شوند، محدودیت های موجود در تبصره سنی که قبلا لازم الاجرا بود لغو می شود. طبق قانون، تنها لازم است که مهلت تعیین شده در مورد یکی از کودکان اجرا شود. علاوه بر آن، چنین به فرزند خواندگی پذیرفتی( یعنی، پیش از رسیدن کودک به سن 5 سالگی، در صورتی که بیش از یک سال در  فهرست کودکان باشد) تنها در صورتی امکان پذیر است که فرد خارجی قبل از آن برادر یا خواهر چنین کودکی را به فرزند خواندگی پذیرفته باشد؛
 4. این طور مقرر شده است که شهروندان اوکراینی که خارج از اوکراین سکونت دارند و افراد بیگانه ای که مایل به پذیرفتن کودکان ساکن اوکراین به فرزند خواندگی هستند، در بسته مدارکی که به وزارت سیاست اجتماعی اوکراین ارائه می نمایند، گواهی نهاد ذیصلاح کشور محل سکونت خود دال بر داشتن صلاحیت به فرزند خواندگی پذیرفتن را نیز قرار دهند( در دو نسخه). هم چنین این طور مقرر شده است که توصیه نامه در خصوص وضعیت سلامت کودک تنها در صورتی در گواهی ثبت می شود که به متقاضیان کودک معلولی پیشنهاد شده باشد که از مریضی رنج می کشد که بر اساس فهرست بیماری های وزارت بهداشت و درمان اوکراین به کودک این حق را می دهد که بدون انتظار در فهرست وزارت سیاست اجتماعی در طی مدت زمان تعیین شده( حتی اگر کم تر از 5 سال سن داشته باشد) به فرزند خواندگی پذیرفته شود( پاراگراف اول بند 3 ماده 33 قانون)؛
 5. قانون ارائه اطلاعات به نامزدهای پذیرش کودک به فرزند خواندگی در مورد کودکانی که کم تر از یک سال در فهرست آمار مرکزی قرار دارند و هم چنین در مورد کودکانی که به سن 5 سالگی نرسیده اند( ماده 53 قانون) تعیین شده است. این اطلاعات هم چنین در اختیار افراد بیگانه نیز قرار داده می شود، البته در صورتی که نامزد به فرزند خواندگی پذیرفتن خویشاوند کودک باشد، کودک از بیماری های ثبت شده در فهرست بیماری های وزارت بهداشت و درمان رنج ببرد؛ یا نامزدهای پذرفتن کودک به فرزند خواندگی مایل باشند همه برادران و خواهران تنی را ذیل یک خانواده به فرزند خواندگی بپذیرند، در صورتی که حد اقل یکی از آنها به سن 5 سالگی رسیده باشد و بیش از یک سال در آمار وزارت سیاست اجتماعی قرار داشته باشد.

به افراد بیگانه ای که مایل به به فرزند خواندگی پذیرفتن خواهران و برادران کودکی که سابقا توسط ایشان به فرزند خواندگی پذیرفته شده است باشند، اطلاعات لازم در مورد همه خواهران و برادران چنین کودکی که در آمار مرکزی قرار دارند ارائه می شود. علاوه بر آن این طور مقرر شده است که به شهروندان اوکراینی مقیم خارج از کشور، اطلاعات لازم در مورد کودکانی که در آمار مرکزی قرار دارند( صرف نظر از سن شان و مدت قرارگیری شان در آمار مذکور) ارائه می شود.

به زوجینی که یکی از آنها شهروند اوکراین و دیگری خارجی باشد، تنها اطلاعات در خصوص کودکانی که می توانند توسط خارجی ها به فرزند خواندگی پذیرفته شوند ارائه می شود.

طبق قانون این طور مقرر شده است که وزارت سیاست اجتماعی اوکراین می تواند درخواست به فرزند خواندگی پذیرفتن شهروندان اوکراینی که در خارج از کشور زندگی می کنند و هم چنین درخواست خارجی ها را در صورتی که مایل به پذیرفتن کودک زیر 5 سال جدای از خواهران و برادران خود باشند را رد نماید( پراگراف سوم بند 78 قانون).

قانون انجام فعالیت در امور به فرزند خواندگی پذیرفتن و اعمال نظارت بر حقوق کودکان به فرزند خواندگی پذیرفته شده، تعیین شده بر اساس مصوبه شماره 905 کابینه وزیران اوکراین مورخه 8 اکتبر 2008 را در سایت های ریز بخوانید:

 

http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/category?cat_id=69438

وب سایت پارلمان اوکراین:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14

با محتوای کامل مصوبه شماره 1123 کابینه وزیران اوکراین مورخه 2 نوامبر 2011 "در خصوص اعمال تغییرات در قانون انجام فعالیت در امور به فرزند خواندگی پذیرفتن و اعمال نظارت بر حقوق کودکان به فرزند خواندگی پذیرفته شده" می توانید در سایت رسمی پارلمان اوکراین در بخش "مجموعه قوانین اوکراین" آشنا شوید:

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1123-2011-%D0%BF

شهروندان اوکراینی مقیم خارج از کشور و افراد بیگانه ای که مایل به پذیرفتن کودک مراجعه فرمایند:

01025، کی یف، خیابان دسیاتینا، 14، تلفن: 80442785232، 80442785231

فکس: 80442791113

ایمیل: dity@msms.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 


Консульський відділ Посольства України в Ісламській Республіці Іран
نشانی:

تهران، خ. شهید باهنر، ک. قادری پ 10

تلفن: (009821) 22722658
فکس: (009821) 22397292
ایمیل: emb_ir@mfa.gov.ua
Shedule:

پذیرش کنسولی   در روزهای دوشنبه، از یکشنبه تا پنجشنبه

 از ساعت 09:00 تا 12:00 صورت می گیرد.

ساعت 9 الی 12 تحویل دادن مدارک

ساعت 11 الی 12 تحویل گرفتن مدارک

روزهای تعطیل: جمعه و شنبه

 

تحویل مدارک ویزا از طریق مرکز ویزا امکان پذیر است

 آدرس مرکز روادید: تهران، میدان آرزانتین، علوند، خیابان 27 (راشل کوری)، پلاک  11

تلفن تماس:

+98 (021) 72 98 60 15

http://www.vfsglobal.com/Ukraine/Iran

روزهای کاری: از یکشنبه تا پنجشنبه

- از ساعت 08:00 تا 15:00 پذیرش درخواست ویزا

- از 15:00 تا 17:00 دریافت گذرنامه.

ثبت نام درخواست ویزا در visa.mfa.gov.ua انجام می شود

BOUNDARY:

جمهوري اسلامي ايران