سفارت اوكراين در جمهوري اسلامي ايران

کیف 11:30

تعرفه

تعرفه های کنسولی جهت انجام امور کنسولیِ سفارت اوکراین در جمهوری اسلامی ایران

 

ردیف

فهرست امور کنسولی

نرخ تعرفهبه دلار آمریکا

امور روادیدی

1

صدور روادید ترانزیتی

 

 

یکباره

65

 

دوباره

65

 

چند باره

65

2

صدور روادید کوتاه مدت

 

 

یکباره

65

 

دوباره

65

 

چند باره

65

3

صدور روادید بلند مدت

 

 

یکباره

65

 

 

 

1. امور گذرنامه­ای

1

صدور گذرنامه برایشهروندان اوکراینی جهت عزیمت به خارج

90

2

بررسی تقاضا­نامه انجام امور گذرنامه­­ای

40

3

صدور کارت شناسایی  جهت بازگشت به اوکراین

30

4

تمدید اعتبار کارت شناسایی جهت بازگشت به اوکراین

30

5

ثبت دائمی  کنسولی (به غیر از کودکان زیر 16 ساله)

20

2. عملیات امور شهروندی و اقامت دائم

1

ثبت درخواستکسب شهروندی اوکراین بر اساس تعلقات ارضی

80

2

ثبت درخواستتجدید شهروندی اوکراین

150

3

ثبت درخواست کسب شهروندی اوکراین از طریق به فرزند خواندگی پذیرفتن

30

4

ثبت درخواست کسب شهروندی اوکراین از طریق بر قراری قیمومیت و حضانت

30

5

ثبت درخواست کسب شهروندی اوکراین از طریق بر قراری قیمومیت بر شخصی که بر اساس تصمیم دادگاه فاقد توانایی جسمانی می باشد 

30

6

ثبت درخواستکسب شهروندی اوکراین بر اساس دریافت تابعیت اوکراینی یکی از والدین یا هر دوی آنها

30

7

ثبت درخواست کسب شهروندی اوکراین بر اساس رابطه­ی پدری فرزندی

30

8

ثبت درخواست اثبات تعلق به شهروندی اوکراین

80

9

ثبت درخواست ترک تابعیت اوکراینی

300

10

بازرسی تعلق به شهروندی اوکراین

30

11

صدور گواهی تعلق به شهروندی اوکراین

20

12

صدور گواهی عدم متعلق به  شهروندی اوکراین

20

13

ثبت درخواست ترک کشور به منظور اقامت دائم در خارج 

200

14

پذیرش درخواست اعطای مجوز جهت مهاجرت

400

3. اموراستعلام مدارک

1

بررسی درخواست استعلام مدارک

20

2

صدور مدرک مورد استعلام

50

3

صدور مدرک مورد استعلامبه  تایید رسیده توسط نهاد ذیصلاح در اوکراین

30

 4. عملیات تایید مدارک

1

تایید مدارک اشخاص حقیقی (برای یک فقره مدرک)

50

2

تایید مدارک اشخاص حقوقی (برای یک فقره مدرک)

100

 5. امور ثبت احوالی

1

ثبت ازدواج

100

2

ثبت طلاق

 

2.1

طبق موافقت متقابل زوجین که دارای فرزند به سن قانونی رسیده نمی باشند

150

2.2

بر اساس تصمیم دادگاه به شرطی که زوجین برای اولین بار ازدواج کرده باشند

160

2.3

بر اساس تصمیم دادگاه به شرطی که یکی از زوجیندر ازدواج دوم باشد

30

3

ثبت تغییرنام (غیر ازموارد ثبت ازدواج)

100

4

ثبت تغییرنام مجدد (غیر ازموارد ازدواج)

200

5

دریافت درخواست درج تغییرات, تکمیلو اصلاح امورثبت احوال مدنی و به روز رساندن آن

30

6

صدور گواهی مربوط به اعمال تغییرات، تکمیل و اصلاح امورثبت احوال مدنی و به روز رساندن آن

50

7

صدورگواهی المثنیبرای ثبت احوال مدنی در صورت قرار داشتن آن در دفاتر خارجی ثبت احوال مدنی

50

6. امور محضری

1

ارائه قراردادها (وصیت نامه وکالتنامه و غیره به جز قرارداد وام مسکن‚ قرار دادها ی در گرو مسکن‚ آپارتمان‚ ویلا‚ گلخانه ها گاراژها  زمین و املاک و مستغلات دیگر که واقع در اوکراین هستند:

 

1.1

قرارداد­های تغییر سند مالکیت وسایلنقلیه و سایر خودر­هاو و وسایل حمل و نقل دیگر به اسم فرزندان، نفر دیگراز زوجین و والدین

  

برای سایر افراد

یک درصد مبلغ قرارداد در صورتی که  از مبلغ واقعیوسیلهنقلیه, ماشین های خودرویا وسایل حمل و نقل دیگر کم تر نباشد، اما حداقل  50 دلار  ریال منظور می شود.

 5 درصد مبلغ قرارداد که کم تراز مبلغ واقعی وسیلهنقلیه, ماشین های خودرو یا وسایل حمل و نقل دیگرنباشد، اما حداقل بیشتر از 400 دلار  ریال منظور می شود.

1.2

تاییدسایر قراردادهای واجد ارزش مالی

یک درصد مبلغ قرارداد که بیشتراز 20 دلار

1.3

تاییدقراردادهای تقسیم ملک، وکالت نامه هاو سایر قراردادها که قابل ارزشگزاری نیستند

50

1.4

تایید وکالتنامه های حق استفاده و اختیاراملاک به جز وسایلنقلیه و امور وامی:

برای کودکان والدین و و یکی از زوج

برای سایر افراد

30

 

60

 

1.5

تایید وکالتنامه های حق استفاده و اختیاراملاک به جز وسایلنقلیه و امور وامی:

برای کودکان والدین و و یکی از زوج

برای سایر افراد

30

 

60

 

1.6

تاییدوکالتنامه ها ی عمومی ارائه حق استفاده ازمالک و وسایلنقلیه

 

هزینه های کنسولی که در بند های فرعی ت و ث پیش بینی شده اند.

1.7

تایید سایر وکالتنامه ها

30

1.8

تایید وصیت نامه ها

30

2

انجام اقدامات مربوط به  حفاظت از املاک موروثی

100

3

صدور گواهی حق برخورداریاز سهمالارث

5/0درصد مبلغ ارثی، اما حد­اقل 100 دلار آمریکا باشد/

4

صدور گواهی حق مالکیت بر بخشی از اموال مشترک زوجین

30

5

تایید صحتکپی (فوتوکپی) مدارک و ضمایم آن (برای یک فقره مدرک)

10

6

تایید صحتهر امضای زیرمدارک به اضافه تایید امضای مترجم

20

7

تاییدصحتامضای دیجیتالی در مدارک الکترونیکی (به شرطی داشتن امکان فنی کار کردن با مدارک الکترونیکی)

 

40

8

تایید صحت ترجمه مدارک از یک زبان به زبان دیگر (برای هر صفحه)

تایید صحت  مدارک مربوط به مرگ شهروند اوکراینی

40

10

9

تایید در قید حیات بودن فرد حقیقی

20

10

تایید اقامت  شخص حقیقی در مکان خاص

20

11

تایید واقعی بودن عکس

20

12

تایید زمان ارائه مدارک

20

13

پذیرش سپرده پول و اوراق بهادار

 

5/0درصد قیمت کل برای هر ماهنگهداریولی حد اقل 25 دلار  ریال  و حد اکثر 200 دلار آمریکاد

14

به امانت سپردن مدارک

15 دلار آمریکایی برای هر ماه نگه داری

15

انجام مکاتبات اجرایی

 

1 درصد از مبلغ بازیابی شده یا 1 درصد قیمت مالکیت که قابل درخواست نیست که حد اقل 15 دلار آمریکایی حد اکثر 200 دلار آمریکایی  می باشد

16

انجام اعتراض دریایی

 

150

17

صدور گواهی مربوط به اجرای امورمحضری و وصیتی (غیر از صدور گواهی بنا به  تقاضای دادگاه٬ دادگاه جرائم اقتصادی٬ دادگستری نهادهای تحقیقی و بازپرسی مربوط به امور جنایی٬مدنی و اقتصادی).

20

18

صدور مدارک المثنی به تایید محضری رسیده

30

 7. سایر امور

 1

صدور استعلام خرید سلاح و مهماتآن از طرف افراد حقوقی با داشتن مجوز مربوطه مقامات امور کشوراوکراین.

150

 2

ثبت درخواست خرید سلاح و مهماتآن از طرف شهروندان اوکراینیبا داشتن مجوز مربوطه مقامات امور کشوری اوکراین.

50

 3

انجام سایر امور کنسولی که در مجموعه قوانین اوکراین لحاظ شده باشد.

30

         

 


Консульський відділ Посольства України в Ісламській Республіці Іран
نشانی:

تهران، خ. شهید باهنر، ک. قادری پ 10

تلفن: (009821) 22722658
فکس: (009821) 22397292
ایمیل: emb_ir@mfa.gov.ua
Shedule:

پذیرش کنسولی   در روزهای دوشنبه، از یکشنبه تا پنجشنبه

 از ساعت 09:00 تا 12:00 صورت می گیرد.

ساعت 9 الی 12 تحویل دادن مدارک

ساعت 11 الی 12 تحویل گرفتن مدارک

روزهای تعطیل: جمعه و شنبه

 

تحویل مدارک ویزا از طریق مرکز ویزا امکان پذیر است

 آدرس مرکز روادید: تهران، میدان آرزانتین، علوند، خیابان 27 (راشل کوری)، پلاک  11

تلفن تماس:

+98 21 82 80 59 09

http://www.vfsglobal.com/Ukraine/Iran

روزهای کاری: از یکشنبه تا پنجشنبه

- از ساعت 08:00 تا 15:00 پذیرش درخواست ویزا

- از 15:00 تا 17:00 دریافت گذرنامه.

ثبت نام درخواست ویزا در visa.mfa.gov.ua انجام می شود

BOUNDARY:

جمهوري اسلامي ايران