سفارت اوكراين در جمهوري اسلامي ايران

کیف 12:14

مهاجرت به اوکراین

مهاجرت به اوکراین

مساله مربوط به امور مهاجرت به اوکراین توسط موارد زیر تنظیم و تعیین می شوند:

 1. قانون اساسی اوکراین "در خصوص مهاجرت"؛
 2. تصویب نامه ی شماره ی 1983 کابینه وزیران اوکراین مورخه 26 دسامبر 2002 در "خصوص اعمال قانون تعیین سهمیه مهاجرت، قانون تصدی درخواست نامه ها در مورد صدور اجازه ی مهاجرت و لغو و اجرای تصمیمات اخذ شده در مورد آن، و قانون ثبت و صدور گواهی اقامت دائم"؛
 3. تصویب نامه ی شماره 251 کابینه وزیران اوکراین مورخه 28 مارس 2012 در "خصوص اعمال  قانون ثبت، صدور و اعطای گواهی اقامت دائم و گواهی اقامت موقت و شرح فنی اوراق شان و اعمال تغییرات در تصویب نامه ی شماره 1983 کابینه وزیران مورخه 26 دسامبر 2002".

افرادی که به طور دائم در خارج از اوکراین اقامت دارند، درخواست نامه ی خود در خصوص صدور اجازه مهاجرت را به نمایندگی های دیپلماتیک برون مرزی اوکراین مستقر در محل اقامت دائم خود تحوی می نمایند.

فرد متقاضی درخواست نامه  اعطای اجازه مهاجرت را شخصا به نهاد اداری دولتی مربوطه تحویل می نماید. در صورت بروز دلایل مهمی( بیماری فرد متقاضی، بلایای طبیعی و مانند آن)، می توان درخواست نامه را از طریق پست یا فرد دیگری، که از سوی فرد متقاضی دارای وکالت رسمی باشد، ارسال کرد.

به جای افراد نابالغ یا افرادی که در قانون تعیین شده فاقد صلاحیت تلقی می شوند، نمایندگان قانونی ایشان درخواست نامه اعطای اجزه مهاجرت را تحویل می نمایند.

در صورتی که یکی از والدین به همراه فرزند نابالغ خود مهاجرت می نماید، باید اظهاریه به ثبت رسمی رسیده ی آن دیگری( نفر دوم از والدین) مبنی بر موافقت وی با مهاجرت فرزند به همراه پدر یا مادر خود را نیز ارائه نماید. در صورت فقدان چنین موافقت نامه ای، پدر یا مادر موظف است رای نهاد دولتی مربوطه در مورد سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر را ارائه نماید. در صورتی که در معاهدات بین المللی اوکراین به طور دیگری لحاظ نشده باشد، رای صادره می تواند از سوی دایره کنسولی اوکراین جنبه قانونی پیدا کند.

اجازه مهاجرت به اوکراین در چهارچوب سهمیه مهاجرت اعطا می شود. سهمیه مهاجرت  توسط کابینه وزیران به ترتیب انواع مهاجران تعیین شده از سوی کابینه ی مذکور مشخص می شود:

 1. فعالان علمی و فرهنگی که مهاجرت شان در توافق با منافع کشور اوکراین است؛
 2. متخصصان و کارگران فوق ماهر که حضورشان برای اقتصاد اوکراین بسیار ضروری است؛
 3. افرادی که به میزان حداقل معادل 100 هزار دلار آمریکا در اقتصاد اوکراین سرمایه گزاری خارجی انجام داده اند و در ترتیب تعیین شده از سوی کابینه وزیران ثبت شده باشد؛
 4. اشخاصی که برادر یا خواهر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ و نوه تنی شان تابعیت اوکراینی داشته باشد؛
 5. افرادی که سابقا تابعیت اوکراینی داشته اند؛
 6. والدین، همسر فرد مهاجر و فرزندان نابالغش؛
 7. افرادی که به طور پیوسته از لحظه ی دریافت عنوان پناهنده در اوکراین یا پناه جو در اوکراین 3 سال در خاک اوکراین اقامت داشته باشند و همچنین والدین، همسر، و فرزندان نابالغی که به همراه ایشان زندگی می کنند؛
 8. افرادی که از لحظه ی دریافت عنوان فرد آسیب دیده از تجارت انسان، به طور پیوسته 3 سال در اوکراین اقامت داشته باشد.

 افراد نامبرده در ذیل می توانند از اجازه مهاجرت خارج از چهارچوب سهمیه برخوردار شوند:

 1. یکی از زوجین، در صورتی که طرف دیگر تابعیت اوکراینی داشته باشد و از ازدواج شان 2 سال گذشته باشد، فرزندان و والدین فرد تبعه ی اوکراین؛
 2. فردی که قیم یا کفیل یک شهروند اوکراینی باشد، یا تحت تکفل یا قیمومیت یک شهروند اوکراینی باشد؛
 3. افرادی که از حق دریافت تابعیت اوکراینی بر اساس تعلقات ارضی برخوردارند؛
 4. افرادی که مهاجرت شان حائز منافع دولتی برای اوکراین باشد؛
 5. اوکراینی های خارجی، همسران اوکراینی های خارجی و فرزندان شان در صورت سفر جمعی به اوکراین و اقامت جمعی در اوکراین.

به منظور دریافت اجازه مهاجرت، به همراه درخواست نامه( فرم درخواست) موجود مدارک ذیل ارائه داده می شود:

 1. کپی مدرکی دال بر هویت فرد( که معرف شهروندی یا تابعیت فرد یا عنوان فرد فاقد تابعیت) باشد؛
 2. 3 قطعه عکس 3.5 در 4.5؛
 3.  مدرکی که محل اقامت فرد را مشخص نماید( در اوکراین و خارج از اوکراین)؛
 4. مجموعه گزارشات و اوراق به ثبت رسمی و محضری رسیده در مورد اعضای خانواده( کپی شناسنامه، کپی سند ازدواج، کپی مدارک مربوط به امور فرزند خواندگی، کفالت و حضانت و مانند آن)؛
 5. مدرکی صادره از اداره بهداشت و پیشگیری از امراض مبنی بر این که فرد متقاضی به الکلیسم مزمن، سم نوشی و مواد مخدر یا امراض واگیردار، که فهرست این امراض از سوی نهاد مرکزی اجرایی- دولتی در امور مراقبت از سلامت مشخص شده است، مبتلا نیست. افرادی که به طور دائم در خارج از اوکراین اقامت دارند، موظف به ارائه ی مدرکی صادره از سوی اداره ی بهداشت محل اقامت خود هستند که در موازین تعیین شده، در صورتی که به طور دیگری در معاهدات بین المللی اوراین لحاظ نشده باشد، قانونی تلقی شود.

توجه!

افراد نامبرده در ذیل نیازی به ارائه مدرک قید شده در این بند( شماره 5) ندارند:

_یکی از زوجین، در صورتی که طرف دیگر تابعیت اوکراینی داشته باشد و از ازدواج شان 2 سال گذشته باشد، فرزندان و والدین فرد تبعه ی اوکراین؛

_افرادی که از حق دریافت تابعیت اوکراینی بر اساس تعلقات ارضی برخوردارند؛

 1. گواهی عدم سوئ پیشینه صادره از سوی نهاد مربوطه کشور محل اقامت قبلی یا از سوی نمایندگی دیپلماتیک یا دایره کنسولی آن کشور مستقر در خاک اوکراین. در موارد استثنایی، این اطلاعات می توانند از طرف وزارت امور خارجه اوکراین یا نهاد های کشوری و شعبات شان از طریق ارسال استعلام نامه ی مربوطه به نهادهای ذیصلاح کشورهای خارجی، که با ایشان پیمان مساعدت حقوقی در امور شهروندی، خانوادگی  و جنایی منعقد شده است، دریافت نمود.

توجه!

افراد نامبرده در ذیل نیازی به ارائه مدرک قید شده در این بند( شماره 6) ندارند:

        _یکی از زوجین، در صورتی که طرف دیگر تابعیت اوکراینی داشته باشد و از ازدواج شان 2 سال گذشته باشد، فرزندان و والدین فرد تبعه ی اوکراین؛

         _افرادی که از حق دریافت تابعیت اوکراینی بر اساس تعلقات ارضی برخوردارند؛

 1. قبض پرداخت تعرفه دولتی یا حق الزحمه کنسولی، دو صورتی که در ازای انجام امور مربوط به دریافت اجازه مهاجرت، پرداخت حق الزحمه در قانون گنجانده شده باشد؛ یا مدرکی دال بر حق برخورداری از تخفیف در پرداخت.

با توجه  به مقولات مهاجران( انواع مهاجران) مدارک ذیل به انضمام تحویل داده می شوند:

 1. برای فعالان علمی و فرهنگی که مهاجرت شان در توافق با منافع کشور اوکراین است: مدرکی دال بر حمایت از درخواست ایشان از سوی نهاد مرکزی اجرایی- دولتی اوکراین؛
 2. برای متخصصان و کارگران فوق ماهر که حضورشان برای اقتصاد اوکراین بسیار ضروری است: کپی مدارکی که تطابق سطح مهارت و تخصص فرد متخصص یا کارگر را با مقتضیات لحاظ شده در فهرست مورد تایید ارگان مرکزی دولتی- اجرایی در امور کار و سیاست اجتماعی به اثبات رساند؛
 3. برای افرادی که به میزان حداقل معادل 100 هزار دلار آمریکا در اقتصاد اوکراین سرمایه گزاری خارجی انجام داده اند و در ترتیب تعیین شده از سوی کابینه وزیران ثبت شده باشد: کپی مدرکی در خصوص ثبت دولتی سرمایه گزاری خارجی در اقتصاد اوکراین به میزان حداقل 100 هزار دلار امریکا؛
 4. برای اشخاصی که برادر یا خواهر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ و نوه تنی شان تابعیت اوکراینی داشته باشد و همچنین برای یکی از زوجین، در صورتی که طرف دیگر تابعیت اوکراینی داشته باشد و از ازدواج شان 2 سال گذشته باشد، و همچنین برای فرزندان و والدین فرد تبعه ی اوکراین: کپی مدرکی که نسبت خویشاوندی ایشان را با فرد تبعه اوکراین اثبات نماید؛
 5. برای افرادی که سابقا تابعیت اوکراینی داشته اند: مدرکی که اثبات نماید فرد متقاضی سابقا تابعیت اوکراینی داشته است؛
 6. برای والدین، زن یا شوهر و فرزندان نابالغ فرد مهاجر: کپی مدارکی که نسبت خویشاوندی ایشان را با فرد مهاجر اثبات نماید و همچنین مدرکی که اثبات نماید فرد مهاجر مخالفتی با مهاجرت ایشان ندارد و تامین مالی ایشان در سطح حداقل تعیین شده در اوکراین را تضمین می نماید؛
 7. برای افرادی که به طور پیوسته از لحظه ی دریافت عنوان پناهنده در اوکراین یا پناه جو در اوکراین 3 سال در خاک اوکراین اقامت داشته باشند و همچنین والدین، همسر، و فرزندان نابالغی که به همراه ایشان زندگی می کنند: کپی مدرکی دال بر اعطای عنوان پناهنده در اوکراین یا پناه جو در اوکراین به فرد، و همچنین مدرکی که صحت اقامت پیوسته ی فرد در طول سه سال در خاک اوکراین بر اساس موازین قانونی از لحظه ی اعطای عنوان پناهنده در اوکراین یا پناه جو در اوکراین را اثبات نماید؛
 8. برای افرادی که از لحظه ی دریافت عنوان فرد آسیب دیده از تجارت انسان، به طور پیوسته 3 سال در اوکراین اقامت داشته باشد: کپی مدرکی دال بر این که فرد از عنوان فرد آسیب دیده از تجارت انسان برخوردار است و همچنین مدرکی که صحت اقامت پیوسته ی فرد در طول سه سال در خاک اوکراین بر اساس موازین قانونی از لحظه ی برخورداری از عنوان فرد آسیب دیده از تجارت انسان را اثبات نماید؛
 9. برای افرادی که قیم یا کفیل یک شهروند اوکراینی بوده، یا تحت تکفل یا قیمومیت یک شهروند اوکراینی قرار دارند: کپی مدارکی دال بر این که ایشان قیم یا کفیل یک شهروند اوکراینی بوده یا تحت تکفل یا قیمومیت یک شهروند اوکراینی قرار دارند؛
 10.  برای افرادی که از حق دریافت تابعیت اوکراینی بر اساس تعلقات ارضی برخوردارند:

مدارکی دال بر این که ایشان  یا حداقل یکی از والدین، پدربزرگ یا مادر بزرگ، خواهر یا برادر تنی ایشان تا تاریخ 16 ژوئیه 1990 در سرزمین هایی، که طبق ماده 5 قانون اساسی اوکراین "در مورد تفویض مسئولیت ها و حقوق اوکراین" سرزمین های اوکراینی محسوب شده اند، به دنیا آمده یا از اقامت دائم برخوردار بوده باشد، یا در سرزمین هایی به دنیا آمده یا از اقامت دائمش برخوردار بوده اند که به جمهوری خلق اوکراین، جمهوری خلق اوکراین غربی، کشور اوکراین، اوکراین زاکارپات یا جمهوری شورایی سوسیالیستی اوکراین(او. ار.اس.ار) ملحق شده باشند.

 1.  برای افرادی که مهاجرت شان حائز منافع دولتی برای اوکراین باشد: گواهی صادره از سوی ارگان مرکزی اجرایی دولتی اوکراین مبنی بر این که مهاجرت فرد حائز منافع دولتی برای اوکراین است.

در صورت ضرورت، نهاد های کشوری مربوطه و  شعبات شان، که مسئول انجام امور مربوط به مهاجرت هستند، می توانند مدارک دیگری را_ در صورتی که در تناقض با قانون اوکراین "در خصوص مهاجرت" نباشد_ به منظور تصریح موجود بودن دلایل کافی برای اعطای اجازه مهاجرت، از فرد متقاضی درخواست نمایند و همچنین می توانند فرد متقاضی و سایر افراد را به مصاحبه فرا بخوانند.

مدارک صادره از سوی ارگان های ذیصلاح خارجی، در صورتی که در معاهدات بین المللی اوکراین به گونه دیگری لحاظ نشده باشد، مشمول ثبت قانونی بر اساس موازین تعیینشده خواهند شد. کپی های آن دسته از مدارک و هم چین تاییدیه کتبی موافقت با مهاجرت و ضمانت افراد پذیرفته شده، که در بند 6  بخش هفتم ماده 9 قانون اساسی اوکراین در خصوص مهاجرت لحاظ شده اند، باید پس از تایید رسمی و محضری ارائه داده شوند. مدارکی که مشخصات درج شده در آنها می توانند تغییر یابند می تواند طی 6 ماه از  روز صدور آنها تحویل داده شوند.

در صورت عدم ارائه ی  تمام مدارک ذکر شده در این ماده قانون اساسی، درخواست نامه ی فرد متقاضی به منظور صدور اجازه مهاجرت، دریافت نخواهد شد. مدت زمان بررسی درخواست نامه به منظور صدور اجازه مهاجرت نباید بیش از یکسال از روز تحویل مدارک شود.

 

 

 

 

 

 

 

 


Консульський відділ Посольства України в Ісламській Республіці Іран
نشانی:

تهران، خ. شهید باهنر، ک. قادری پ 10

تلفن: (009821) 22722658
فکس: (009821) 22397292
ایمیل: emb_ir@mfa.gov.ua
Shedule:

پذیرش کنسولی   در روزهای دوشنبه، از یکشنبه تا پنجشنبه

 از ساعت 09:00 تا 12:00 صورت می گیرد.

ساعت 9 الی 12 تحویل دادن مدارک

ساعت 11 الی 12 تحویل گرفتن مدارک

روزهای تعطیل: جمعه و شنبه

 

تحویل مدارک ویزا از طریق مرکز ویزا امکان پذیر است

 آدرس مرکز روادید: تهران، میدان آرزانتین، علوند، خیابان 27 (راشل کوری)، پلاک  11

تلفن تماس:

+98 21 82 80 59 09

http://www.vfsglobal.com/Ukraine/Iran

روزهای کاری: از یکشنبه تا پنجشنبه

- از ساعت 08:00 تا 15:00 پذیرش درخواست ویزا

- از 15:00 تا 17:00 دریافت گذرنامه.

ثبت نام درخواست ویزا در visa.mfa.gov.ua انجام می شود

BOUNDARY:

جمهوري اسلامي ايران


انواع خدمات کنسولی