سفارت اوكراين در جمهوري اسلامي ايران

کیف 12:05

استعلام مدارک

 استعلام مدارک

در خصوص امور مربوط به استعلام مدارک از اوکراین، افرادی که در خارج از کشور زندگی سکونت دارند می توانند برای ارسال ثبت درخواست مربوطه به اوکراین به نمایندگی های دیپلماتیک و دوایر کنسولی اوکراینی مستقر در کشر محل اقامت خود مراجعه نمایند.

در خواست استعلام مدارک می تواند مستقیما توسط شهروندان به نشانی های مراکز آرشیو اوکراین ارسال شود. نمایندگی های دیپلماتیک و دوایر کنسولی اوکراین در مورد نتایج بررسی تقاضای شهروندان اوکراینی اطلاع رسانی خواهد کرد.

در تشریفات اداری استعلام مدارک، پر کردن فرم های مربوطه در خصوص استعلام مدارک مد نظر قرار گرفته است. فرم ها لزوما باید به زبان اوکراینی، من جمله برای هر مدرک، پر شوند. جواب سوالات قید شده در فرم ها باید کامل و دقیق باشد.

در ازای استعلام مدارک، طبق تعرفه های موجود کنسولی، حق الزحمه کنسولی دریافت خواهد شد.

به منظور انجام استعلام بی واسطه از مراکز آرشیو اوکراین، ارسال فرم پر شده ی تعیین شده در خصوص استعلام مدرک از اوکراین به نشانی مرکز آرشیو مربوطه اوکراین ضروری می نماید. فرم ها باید به زبان اوکراینی و در سه نسخه برای هر مدرک ارسال پر شوند. جواب سوالات قید شده در فرم ها باید کامل و دقیق باشد

  نمونه پرسشنامه استعلام مدارک

نکاتی ضروری در خصوص استعلام مدارک ثبت احوالی از اوکراین

به منظور تایید واقعیاتی که مشمول ثبت در ادارات ثبت احوال اوکراین شده اند، این مراکز، آن طور که باید و شاید، گواهی های رسمی ای صادر می نمایند که مشخصات اصلی فرد، یا کپی رسمی شده بخش هایی از اسناد موجود در اداره ثبت احوال شهروندان در آن موجود است.

گواهی های المثنی برای اشخاصی صادر می شود که مورد استعلام واقع شده باشد. شناسنامه(گواهی) المثنی کودکانبرای والدین یا کسانی که انها را به فرزند خواندگی پذیرفته اند صادر می شود.

هم چنین شناسنامه( گواهی) المثنی فرزندانی که هنوز به سن 18 سالگی نرسیده باشند،  می تواند برای کفیلان، قیمان یا نمایندگان سازمان بهداشت و درمان، اداره آموزش و پرورش و یا هر اداره واقع در محل اقامت دائم کودک صادر شود. گواهی های المثنی برای افراد بالای 16 سال تنها با ارائه گذرنامه امکان پذیر است.

گواهی تولد( شناسنامه) المثنی فرزندان، صرف نظر از سن فرزند، برای والدین یا افرادی که وی را به فرزند خواندگی پذیرفته اند صادر می شود. برای افرادی که از حق والدینی محروم شده اند، شناسنامه( گواهی تولد) المثنی فرزندان صادر نمی شود. در هنگام صدور شناسنامه المثی، مشخصات والدین در تطبیق کامل با مشخصات ثبت شده در اداره ثبت احوال وارد خواهد شد.

گواهی فوت المثنی تنها برای بستگان متوفی( فرزندان متوفی، من جمله فرزند خوانده ی فرد متوفی، همسر، برادران و خواهران فرد متوفی، پدر بزرگ و مادربزرگ چه مادری و چه پدری) صادر می شود.

نسبت خوبشاندی باید با مدرک رسمی ثابت شود.

گواهی المثنی ازدواجی که فسخ شده است صادر نمی شود. در این صورت در جواب درخواست متقاضیان، کپی بخش هایی از اسناد وضعیت شهروندی موجود در اداره ثبت احوال ارائه داه خواهد شد.

کپی بخش هایی از اسناد وضعیت شهروندی هم به افرادی که مورد استعلام قرار گرفته اند و هم به بستگان بزرگ تر و کوچک تر، و همچنین به افراد به فرزند خواندگی پذیرنده ی فرد مورد نظر و کفیلان و قیمان وی داده می شود. صدور المثنی مدارک مربوط به ثبت دولتی وضعیت شهروندی  بر اساس وکالت نامه رسمی و محضری انجام می پذیرد.

در درخواست نامه صدور گواهی المثنی موارد ذیل باید قید شوند:

  1. نام خاموادگی، نام، نام پدر و نشانی فرد متقاضی،
  2. نام، نام خانوادگی، نام پدر فردی که استعلام یا درخواست گواهی در خصوص وی صورت می پذیرد؛
  3. نوع گواهی مورد ضرورت؛
  4. ثبت وضعیت شهروندی در چه زمان و توسط چه اداره ثبت احوالی صورت پذیرفته است؛
  5.  هدف از درخواست گواهی المثنی.

در صورت ارائه درخواست صدور گواهی تولد، نام، نام خانوادگی و نام پدر والدین هم باید به طور جداگانه قید شود. در صورت درخواست گواهی ازدواج یا طلاق باید نام فردی که ازدواج با آن یا طلاق از وی صورت گرفته است نیز قید شود.

.

ادارات مرکزی آرشیو اوکراین

آرشیو دولتی مرکزی نهاد های عالی اجرایی و ادارات اوکراین( تس د آ و او)

03110، کی یف، 110. خیابان سولومیانسکا، 24، تلفن: 0442773666

آرشیو دولتی مرکزی سازمان های مدنی اوکراین( تس د آ گ او)

01011، کی یف 11، خیابان کوتوزوف، 8، تلفن: 0442957322، 2955516

آرشیو دولتی مرکزی اسناد تاریخی اوکراین، کی یف

(  تس د ای آ ک)

03110، کی یف، 110، خیابان سولومیانسکا، 24، تلفن: 0442773002

آرشیودولتیمرکزیاسنادتاریخیاوکراین،له وف(  تسدایآل)

01008، له وف8، میدان سوبورنا،3آ، تلفن: 0322723508،723063

آرشیو دولتی مرکزی فیلم، عکس و صدا اوکراین( تس د ا ک ف ف د)

03110، کی یف 110، خیابان سولومیانسکا، 24، تلفن: 0442773777

آرشیو دولتی مرکزیاسناد علمی و فنی اوکراین( تس د ان ت آ)

310003، خارکف 3، خیابان اونیورسیتتسکا، 4، تلفن: 0572127567

ارشیو- موزه دولتی مرکزی ادبیات و هنر اوکراین( تس د آ ام ال ام)

03110، کی یف 25، خیابان وولودیمیرسکا، 22 آ، تلفن: 0442284481

آرشیو دولتی مرکزی وابسته به دولت جمهوری خودمحتار کریمه

02680، سیمفروپول، خیابان کچکمتسکا، 3، تلفن: 0652228405

 

آرشیو های دولتی استان های اوکراین

استان وینیتسک

287100، وینیتسیا، بلوار لنین، 17، تلفن: 0432324059

استان وولینسک

263036، لوتسک، خیابان وترانیف، 21، تلفن: 0332257533

استان دنیپروپتروفسک

320069، دنیپروپتروفسک، لیبکنختا، 89، تلفن: 0562938090

استان دونتسک

340086، دونتسک، بلوار لوگانسکا، 12، تلفن: 0622992297

استان ژیتومیر

262000، ژیتومیر، خیابان 8 مارس، 20، تلفن: 0412244527

استان زاکارپات

294008، اوژگورود، میدان نارودنا، 4، تلفن: 0312220610

استان زاپوریزک

330095، زاپوریژیا، خیابان اوکراینسکا، 48، تلفن: 0612621421

استان ایوانوفرانکوفسک

284015، ایوانوفرانکوفسک، خیابان گرونوالدسکا، 3، تلفن: 0342222770

استان کی یف

252073، کی یف، بلوار فرونزه، 113، تلفن: 0444350015

استان کیرووگراد

316013، کیرووگراد، خیابان اکادمیا کورولووا، 3، تلفن: 05223495

استان لوگانسک

91053، لوگانسک، خیابان رادیانسکا، 85، تلفن: 0642520309

استان له وف

290006، له وف، خیابان پیدوالنا، 13، تلفن: 0322720714

استان میکلاییف

327044، میکلاییف، خیابان واسلیایوا، 43، تلفن: 0512214039

استان اودسا

270001، اودسا، خیابان ژوکوفسکاوا، 17، تلفن: 0482228025

استان پولتاوا

314011، پولتاوا، خیابان پوشکینا، 24/18، تلفن: 0532229566

استان ریوننسک

266013، ریونه، خیابان اس. بندری، 26 آ، تلفن: 0362234261

استان سومی

244030، سومی، خیابان سادووا، 49، تلفن: 0542220790

استان ترنوپیل

ترنوپیل، خیابان  م. گروشوسکاوا، 8، تلفن: 0352228618

استان خارکف

310003، خارکف، بلوار موسکوفسکی، 7، تلفن: 0572226649

استان خرسون

325000، خرسون، خیابان پترنکا، 6، تلفن: 0522225671

استان خملنیتسکی

280000، خملنیتسکی، خیابان گروشوسکاوا، 99، تلفن: 0382297729

استان چرکاسی

257015، چرکاسی، بلوار ژوتنوا، 244 آ، تلفن: 0472473026

استان چرنیوتس

274001، چرنیوتسی، خیابان شوچنکا، 2، تلفن: 037223029

استان چرنیگیف

250006، چرنیگیف، خیابان فرونزه، 2، تلفن: 0462274117

آرشیو دولتی کی یف

252060، کی یف، خیابان اولنی تلیگی، 23، تلفن: 0444405416

آرشیو دولتی سواستوپول

335059، سواستوپول، خیابان گروییف استالین گرادا، 64

 

استعلام هایی که در حوزه صلاحیت اداره کنسولی اوکراین نیست

در خصوص امور مربوط به کوچ در خلال سال های 1945 و 1946 در اساس موافقت نامه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و لهستان، اتباع اوکراینی می توانند مستقیما به آرشیو های کشوری جمهوری لهستان( نظر به شهری که به آن کوچانده شده اند) مراجعه نمایند:

  1. آرشیو دولتی شهر پرمیشلی(ul. Lelewela 4, 37-700 Przemysl)؛
  2. آرشیو دولتی شهر ژشووی(ul. Boznicza 2, 35-064 Rzeszow)؛
  3. آرشیو دولتی شهر لیوبلینی(ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin, skrytkapocztowa 113). در این آرشیو اسناد مربوط به فرماندهی نظامی خولمسک نیز نگهداری می شود.

امور جست و جوی اتباع گم شده، خویشاوندان و کشف محل دفن در حیطه وظایف دایره جست و جوی کمیته ملی صلیب سرخ اوکراین است.

نشانی دایره جست و جوی کمیته ملی صلیب سرخ اوکراین:

01004، کی یف، خیابان پوشکینسکا، 30

 

 

 

 


Консульський відділ Посольства України в Ісламській Республіці Іран
نشانی:

تهران، خ. شهید باهنر، ک. قادری پ 10

تلفن: (009821) 22722658
فکس: (009821) 22397292
ایمیل: emb_ir@mfa.gov.ua
Shedule:

پذیرش کنسولی   در روزهای دوشنبه، از یکشنبه تا پنجشنبه

 از ساعت 09:00 تا 12:00 صورت می گیرد.

ساعت 9 الی 12 تحویل دادن مدارک

ساعت 11 الی 12 تحویل گرفتن مدارک

روزهای تعطیل: جمعه و شنبه

 

تحویل مدارک ویزا از طریق مرکز ویزا امکان پذیر است

 آدرس مرکز روادید: تهران، میدان آرزانتین، علوند، خیابان 27 (راشل کوری)، پلاک  11

تلفن تماس:

+98 21 82 80 59 09

http://www.vfsglobal.com/Ukraine/Iran

روزهای کاری: از یکشنبه تا پنجشنبه

- از ساعت 08:00 تا 15:00 پذیرش درخواست ویزا

- از 15:00 تا 17:00 دریافت گذرنامه.

ثبت نام درخواست ویزا در visa.mfa.gov.ua انجام می شود

BOUNDARY:

جمهوري اسلامي ايران


انواع خدمات کنسولی